08.05.2018

Yhteistyöllä tuoreita näkemyksiä prjektisuunnitteluun

Korkeakouluyhteistyöstä on tullut valtavirtaa: yli 70 prosenttia yrityksistä on tehnyt yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa viimeisen kahden vuoden aikana. (Promaintlehti.fi 19.5.17).
City Dev Labs toimii Eat.fi -ravintolasovelluksen teknisenä toteuttajana. Vaikka projektinhallinta ja varsinaiset päätökset portaaliin tehtävistä uudistuksista tapahtuvat asiakkaamme päässä, lähdimme kuitenkin mukaan Laurean palvelumuotoilukouluprojektiin toimeksiantajana siihen mahdollisuuden tarjoutuessa.Tapasimme opiskelijoita Tikkurilan Laurean tiloissa, mutta opikelijat olivat tervetulleita myös City Dev Labsin ja eat.fi:n toimintaa ohjaavan Cityn tiloihin vallilaan, jonne järjestettiin viimeinen tilannekatsaus ja projektin analyysin esittely Eat.fi:n kehitysporukalle.

Kyselyn avulla kohderyhmä kiinni

Laurean opiskelijaryhmän avulla saimme muun muassa opiskelijoiden valmisteleman kyselyn avulla vaivattomasti mutta tehokkaasti kiinni Eat.fi -kannalta todella potentiaalisen kohderyhmän; yli 70% kaikista vastanneista oli 19-40 vuotiaita. Kyselyn kautta ilmeni myös, että esimerkiksi vain 40% kaikista 500 kyselyyn vastanneesta henkilöstä oli käyttänyt Eat.fi -palvelua aikaisemmin, joka tekee jäljelle jäävästä 60% tavoittelun arvoisen ryhmän potentiaalisia uusia asiakkaita.

Kaikki vastaukset sekä kaikki avoin palaute koottiin kehittäväksi kokonaisuudeksi, kyselytutkimuksen tuloksia käytiin yhdessä läpi, ja opiskelijat analysoivat lopulta saatuja tuloksia. Eat.fi sai rinnalleen myös yhden opiskelijan tekemän ja esittelemän prototyypin, jota oli tarjoitus käyttää käytettävyystutkimuksen kohteena Heurekan Tulevaisuus päivässä 7.4.2018. Käytettävyystutkimukseen valikoitui loputlta varsinainen Eat.fi, jota näytettiin kolmelta tabletilta Heurekan vierailijoille, anettiin vierailijoiden tutkia käyttöjärjestelmä ja mysyttiin vielä muutamia kysymyksiä  päättää, miten tutkimusaineisto kerätään ja miten aineisto tallennetaan. Otetaanko käyttöön esim. sähköinen lomake vai tallennetaanko haastattelut ja litteroidaan auki jälkeenpäin?

Käytettävyystutkimus tutkimusmenetelmänä

Keskiviikkona 4.4 Laurean tiloissa organisoiduttiin ja valmistauduttiin käyttäjätutkimusaineiston keruuseen Heurekan Tulevaisuupäivää/ Digitaalisen Oppimise -päivää varten 7. huhtikuuta jolloin Heureka oli auki koko päivän, klo 10-18. Alustavasti suunnitelmissa oli jakautua kahteen vuoroon, mutta jotta päivästä saataisiin irti mahdollisimman paljon ja jotta mahdollisimman moni opiskelijoista pääsisi osallistumaan tutkimuksen tekoon, vuoroja sovittiin lopulta kolme.

Lisäksi suunniteltiin noin viiden minuutin hissipuhe, jolla oma palvelumuotoiluprosessi esiteltäisiin digitaalisen oppimisen päivän osallistujille. Projekti toteutettiin mm. benchmarkingin keinoin, käyttäjätiedon keruun suunnittelun ja toteutuksen kautta sekä keräämällä lyhyet perustelut menetelmävalinnoille.